dilluns, 10 de gener de 2011

Fem balanç de la feina feta per CCOO per l’ensenyament públic

Malgrat la situació actual de retrocés en alguns aspectes, hem de recordar que durant els darrers 10 anys s’han aconseguit nous drets individuals i col•lectius. Els acords de referència i de partida per fer balanç són:

● Protocol de negociació, 22 de maig de 2000 (signat per CCOO, USTEC, UGT, CSIF)

- Dotació de PAS a tots els centres i als serveis educatius en un període de tres cursos escolars (de 2000-2001 a 2002-2003).

● Acord de 21 de novembre de 2001 sobre condicions de treball (signat per CCOO, UGT i CSI-CSIF)

A partir d’aquest acord, entre d’altres, es va aconseguir:
- Increment al complement específic general (des de 2002-2004) de 180 euros al mes.
- Increment de 12, 18, 24 i 36 euros/mes per al primer, segon, tercer i quart sexenni.
- Cobrament del complement de tutoria a l’ESO.
- Increment dels complements de càrrecs unipersonals i de coordinació.
- Increment de les gratificacions complementàries per jubilacions voluntàries (LOGSE).
- Reducció de 1/2 jornada per interès particular.
- Substitucions cobertes des del primer dia a primària i a secundària, sempre que la baixa fos de quatre dies o més.
- Nomenament dels i les coordinadores de prevenció de riscos laborals als centres (de forma gradual des del curs 2001-2001 al 2003-2004).

● Protocol de negociació de 18 d’octubre de 2004 (signat per CCOO, UGT i USTEC)

A partir d’aquest protocol, entre d’altres, es va aconseguir:
- Complement de tutoria a educació infantil, primària, batxillerat, FP, ensenyaments artístics, tutories d’aules d’acollida i responsables de les unitats de suport d’educació especial.
- Complement als i les coordinadores de l’equip LIC i als professionals de suport LIC.
- Complement específic per als i les coordinadores de riscos laborals.

● Acord de 17 de novembre de 2005 sobre condicions de treball (signat per CCOO)

Amb aquest acord s’aconsegueixen moltes millores laborals, i només el signa CCOO. Entre altres coses, es va aconseguir:
- Complements per als i les mestres especialistes de música, educació física, llengua estrangera, educació especial, audició i llenguatge, i per a els i les mestres d’educació infantil i primària que no tinguin tutoria.
- Complement de tutoria a les persones substitutes que tinguin una substitució igual o superior a tres mesos.
- Complement per als i les mestres destinats a deficients visuals, centres de recursos de formació de persones adultes i centres de protecció de menors.
- Complement específic per als coordinadors de cicle i lingüístics.
- Augment del complement per als equips directius.
- Increment del complement específic per al personal itinerant.
- Increment de les gratificacions per jubilacions voluntàries previstes a la LOGSE.
- Pagament del mes de juliol als i les substitutes que han treballant durant el curs escolar sis mesos o més.
- Pagament de triennis al personal substitut i interí.
- Pagament de sexennis al personal substitut i interí.
- Nomenaments comarcals.
- Pacte d’estabilitat al professorat interí i substitut fins a l’any 2011.
- Convocatòria d’oposicions; es van aconseguir més de 25.000 places fins a l’any 2011.
- Reducció de dues hores lectives als i les mestres d’infantil i primària.
- Reducció de dues hores lectives al professorat amb 55 anys.
- Increment de tècniques d’educació infantil, amb la finalitat d’arribar a tots els P3 d’educació infantil, d’auxiliars d’educació especial, assessors i assessores LIC, logopedes i fisioterapeutes.

● Acord d’adults d’11 de maig de 200

- Fixa el càlcul de plantilles i les hores lectives del professorat.
- Estableix les hores per càrrecs directius i hores de gestió i coordinació a les CFA i AFAs

● Acord de millores de secundària, signat el 27/09/2006 per CCOO, USTEC i UGT

- S’anuncien les convocatòries de concurs de mèrits per accedir als cossos de catedràtics. S’han ofert unes 4.000 places des de l’any 1997 fins ara.
A Catalunya, des de l’any 1991, no s’havia fet cap altra convocatòria de càtedres.

Acord de convocatòria de càtedres de 31d'octubre de 2007, signat per CCOO, UGT i ASPEPC
- Desenvolupa el punt de càtedres de l'acord de secundària. Tres convocatòries amb un total de 4010 places.
- Estableix un barem de mèrits per cadascuna de les tres convocatòries.
- Possibilita l'increment de 10% de les places per cobrir vacants, jubilacions i resoldre recursos de reposició.
- Negociar una quarta convocatòria al final del procés

● Acord de gener de 2007 de la mesa general de negociació sobre els increments retributius (signat per CCOO)

- La distribució del fons del 0,3% de la massa salarial de 2008 es fa entre els conceptes següents:
▪ Increment de 40 euros al cinquè estadi, amb efectes retroactius des de gener de 2008.
▪ Increment del fons destinat als ajuts a sortides i colònies.
▪ Increment del Fons d’acció social.
▪ Paga extra doble real al desembre de 2009. Any 2010: 14 pagues al 100%.

● Acord de setembre de 2009 
CCOO signa un acord amb el Govern de l’Estat per garantir el manteniment del poder adquisitiu i aturar la congelació salarial dels empleats i empleades públics. És un acord de 3 anys amb clàusula de revisió salarial que garanteix el poder adquisi¬tiu dels salaris dels empleats públics du¬rant el període 2010-2012.
▪ Increment salarial 2010 del 0,3%. Nego¬ciació dels increments dels anys posteriors en la Comissió de Seguiment de l’acord, amb una clàusula que garanteix que, amb efecte des de l’1 de gener de 2012, es percebrà “l’import corresponent a la desviació entre els increments fixats en els pressupostos i l’increment real d’IPC dels anys 2010 i 2011”. Amb efecte des de l’1 de gener de 2013 s’aplicarà la clàusula corresponent a 2012.
▪ Es garanteix la continuïtat de les aportacions als plans de pensions, que en el cas de l’Administració general de l’Estat (caldrà negociar-ho a la resta de comunitats autònomes) serà del 0,3%, 0,5% i 0,7% els propers tres anys.


Tot aquest darrer acord de setembre de 2009 s’ha incomplert!

La crisi. Pla d'ajust pressupostari. La vulneració dels acords sindicals

A partir del 12 de maig de 2010, però, comença una nova etapa en referència als nostres drets laborals. Hi ha un abans i un després, marcat concretament per:
● El Pla d’ajust pressupostari (DOGC 5639 de 31/05/2010), que vulnera els acords sindicals; concretament la disposició addicional cinquena explicita el següent: “Suspensió d’acords. Amb efecte des de l’1 de juny de 2010 se suspenen parcialment tots els acords i pactes sindicals signats en l’àmbit del personal funcionari i estatutari al servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, en els termes necessaris per a la correcta aplicació d’aquest decret llei i, concretament, les mesures de caràcter econòmic” i imposa, entre d’altres, les mesures següents:
• La retallada salarial del personal del sector públic en un 5% de mitjana el 2010 (supera el 7% en secundàra) i congelació salarial el 2011 (quedant afectades de manera molt significativa les 2 pagues extres). Aquesta retallada representa una pèrdua neta entre 900 i 1.800 euros per a cada persona entre juny i desembre de 2010 I entre 1.500 € (mínim, al cos de mestres)  i 2.500 € (mínim, al cos de secundària)  de la massa salarial 2011 respecte a la del 2009 (a més del 2,7% de l'IPC i pujada de l'IVA)
• La congelació de les pensions (excepte les mínimes).
• L’eliminació de la jubilació parcial.

CCOO hem presentat un recurs contenciós administratiu en contra de totes aquestes mesures a l’Audiència Nacional que s’ha admès a tràmit el dia 9 de juliol de 2010, i hem convocat la vaga del sector públic del 10 de juny i la vaga general del 29 de setembre.

• La reducció de la inversió pública en 6.045 milions d’euros entre 2010 i 2011. Aquesta mesura suposa per a l’educació:
- Retallada generalitzada de plantilles, a les escoles rurals, als CAEP, als serveis educatius, tot i que augmenta l’alumnat. Actualment hi ha un dèficit de més de 300 professionals.
- Contractes escombraria, de fraccions per a substitucions.
- Eliminació de les hores de reducció als majors de 55 anys.

CCOO hem presentat un recurs contra la resolució que elimina la reducció de les
hores lectives als majors de 55 anys:
- 2005: CCOO signa en solitari l’acord de reducció de 2 hores lectives als majors de 55 anys.
- 2010: el Departament elimina aquesta reducció. CCOO presenta recurs contra la resolució que elimina aquesta reducció i que afecta milers de docents.
- Disminució d’aules d’acollida.
- Proposta d’hores extra.
- Eliminació de les substitucions comarcals.
- Eliminació d’hores de coordinació als instituts.